Kvalitet och miljö

 

Kvalitetspolicy för Hedens Rör AB

 

 

Våra övergripande mål:

 

•Vi skall arbeta för att uppnå satta mål med kvaliteten i centrum.

 

•Vi verkar för att denna kvalitet skall bevaras även efter avslutat arbete.

 

•I möjligaste mån arbeta med material av god kvalitet.

 

•Sträva efter samarbete med kunden i syfte att uppnå god kvalitet.

 

•Genom oss skall våra underentrprenader medvetandegöras om kvalitetens betydelse

och på så sätt skapa god kvalitet genom hela produktionskedjan.

 

Denna policy skall kommuniceras med alla medarbetare på Hedens Rör AB.

 

Hedens Rör AB är ett Miljödiplomerat företag.

 

 

Miljöpolicy för Hedens Rör AB

 

 

Denna policy skall utgöra grunden för att nå uppsatta miljömål:

 

Våra mål:

 

•Att aktivt söka nya kunskaper och kompetens genom att följa forskning och utveckling i miljöhänseende.

 

•Att verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med andra företag.

 

•Att vi skall uppfylla kraven i miljölagar och förordningar.

 

•Att vi ständigt arbetar för att minska och förebygga föroreningar.

 

Denna miljöpolicy skall var känd för samtliga medarbetare och skall tillämpas i hela företaget.

 

MILJÖPOLICY

KVALITETSPOLICY

Lennart Hansson

Mikael Hansson

Hedens Rör AB